ایرانی کسب و کارعمومی

دیه انگشت دست در سال 1402

میزان دیه دست ۱۴۰۲، با توجه به نوع آسیب وارده، متفاوت است. با این توضیح که دیه قطع دست یا قطع تمام انگشتان آن، نصف دیه کامل، دیه حارصه دست، 1 صدم دیه دست، دیه فلج شدن دست، دو سوم دیه دست، یعنی دو سوم نصف دیه کامل و دیه کبودی دست، یک و نیم هزارم دیه کامل می باشد. همچنین، دیه تورم دست، ارش بوده که قاضی، میزان آن را بر اساس نرخ ارش 1402، تعیین خواهد کرد.

به طور معمول، هنگام یک درگیری عمدی یا بروز حادثه ای غیر عمدی، دست ها، از اولین اعضایی هستند که ممکن است دچار انواع آسیب ها و جراحات شوند؛ چراکه معمولا، انسان، با کمک گرفتن از دست هایش، سعی در محافظت و دفاع از خود دارد. لذا، دیه دست، با توجه به انواع جراحات و آسیب های وارده به آن، در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است.

آسیب های وارده به دست در اثر یک حادثه عمدی یا غیر عمدی، می تواند، شامل قطع شدن، فلج شدن، شکستن، کبودی، تورم، دررفتگی یا جراحاتی نظیر خراشیدگی، پارگی گوشت دست یا ایجاد زخمی باشد که به استخوان دست می رسد. بر این اساس، دیه دست، برای تمامی آسیب ها، یکسان نبوده و برای اطلاع از میزان دیه هر آسیب، باید، مواد مربوط به دیه هر آسیب و جراحت را در قانون مجازات اسلامی، بررسی کرد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، در خصوص دیه دست ۱۴۰۲ و نرخ ارش آن، بر اساس انواع آسیب های وارده به این عضو، صحبت کنیم. در این راستا، ابتدا، جراحات دست را نام برده و سپس، میزان دیه این جراحت ها، همچنین، آسیب هایی نظیر کبودی، تورم، دررفتگی، ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان دست، فلج شدن یا قطع شدن این عضو و هریک از انگشتان آن را توضیح خواهیم داد.

بیشتر بدانید: گروه اخبار اقتصادی

دیه جراحات دست 1402

همانگونه که گفتیم، دست یکی از کاربردی ترین اعضای بدن، به ویژه هنگام دفاع از خود می باشد و از همین رو، ممکن است در اتفاقات، دچار آسیب هایی جدی شود. دیه آسیب های دست، از جمله  دست، در قانون مجازات اسلامیآمده که میزان آن، بر اساس نوع آسیب که می تواند، شامل انواع جراحات یا آسیب هایی نظیر دررفتگی، ترک خوردن، فلج شدن یا قطع شدن باشد، متفاوت است.

در این قسمت از مقاله، قصد داریم، در خصوص دیه و ارش جراحات دست، از منظر قانون مجازات اسلامی، صحبت کنیم و بگوییم که دیه دست و نرخ ارش ۱۴۰۲ آن​، در هریک از این جراحات، چقدر است. برای این امر، ابتدا باید، انواع جراحات وارده بر اعضای بدن و تعریف آن ها را از منظر ماده 709 قانون مجازات اسلامی، بررسی کرده و سپس، بگوییم، دیه دست 1402 و نرخ ارش آن، در هریک از انواع این جراحات، چقدر می باشد.

ماده 709 قانون مجازات اسلامی، انواع جراحات وارده به بدن انسان را شامل ، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، منقله، مامومه و دامغه می داند که برخی از آن ها، نظیر دامغه یا مامومه، مربوط به مغز بوده و ارتباطی با سایر اعضا، ندارند.

میزان دیه هریک از این جراحات، در خصوص وارد شدن آن ها، به سر و صورت، در همین ماده، مشخص شده است و بر اساس تبصره ماده 710 قانون مجازات، میزان دیه این جراحات، در غیر سر و صورت، بر حسب دیه مقدر آن عضو محاسبه، خواهد شد و چنانچه، عضو آسیب دیده، دیه مقدر نداشته باشد، برای جراحت وارده، ارش تعیین می گردد.

با توجه به توضیحات ذکر شده و با در نظر گرفتن ماده 709 و 7010 قانون مجازات و اینکه دست، عضوی غیر از سر و صورت است و دیه مقدر دارد که این دیه مقدر، در از بین بردن و قطع کردن هریک از دست ها، نصف دیه کامل می باشد، تعریف جراحات وارده بر دست انسان و دیه دست 1402 و نرخ ارش آن، در خصوص هریک از این جراحات، به شرح زیر است:

حارصه: حارصه، خراشیدگی پوست اعضای بدن یا صورت است، بدون آنکه خونی جاری شود و میزان دیه آن، یک صدم دیه کامل می باشد. اما، با توجه به اینکه دست، عضوی غیر سر و صورت است و دیه مقدر نیز دارد، این یک صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 450 میلیون تومان بوده، محاسبه خواهد شد و بر این اساس، دیه دست ۱۴۰۲، در جراحت حارصه، یک صدم نصف دیه کامل، یعنی 4 میلیون 500 تومان می باشد.

دامیه: دامیه، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت است که سبب جاری شدن خون، به میزان کم یا زیاد می گردد و میزان دیه آن، دو صدم دیه کامل می باشد. با در نظر گرفتن ماده 710 قانون مجازات و محاسبه دو صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 450 میلیون تومان می باشد، دیه دست 1402، در جراحت دامیه، 9 میلیون تومان خواهد بود.

متلاحمه: متلاحمه، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که گوشت را عمیقا بریده، اما، به پوست استخوان نمی رسد و میزان دیه آن، سه صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه سه صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 450 میلیون تومان است، دیه دست ۱۴۰۲، در جراحت متلاحمه، 13 میلیون و 500 تومان خواهد بود.

سمحاق: سمحاق، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که به پوست روی استخوان رسیده ولی آن را کنار نمی زند و میزان دیه آن، چهار صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه چهار صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 450 میلیون تومان است، دیه دست 1402، در جراحت سمحاق، 18 میلیون تومان خواهد بود.

موضحه: موضحه، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که به پوست روی استخوان رسیده و آن را کنار می زند و میزان دیه آن، پنج صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه پنج صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 450 میلیون تومان است، دیه دست ۱۴۰۲، در جراحت موضحه، 22 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

هاشمه: هاشمه، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که باعث شکسته شدن استخوان می گردد و میزان دیه آن، ده صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه ده صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 450 میلیون تومان است، دیه دست 1402، در جراحت هاشمه، 45 میلیون تومان خواهد بود.

منقله: منقله، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که بدون جابجایی استخوان، درمان نشود و میزان دیه آن، پانزده صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه پانزده صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 450 میلیون تومان است، دیه دست ۱۴۰۲، در جراحت منقله، 67 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

 

دیه کبودی دست ۱۴۰۲

چنانچه آسیب عمدی یا غیر عمدی وارده بر دست انسان، سبب کبودی یا تغییر رنگ پوست آن شود، دیه به فرد، تعلق خواهد گرفت. در این قسمت از مقاله، قصد داریم، با مراجعه به ماده 714 ، در خصوص دیه دست و نرخ ارش ۱۴۰۲ آن، در آسیبی مانند کبودی صحبت کنیم. ماده 714 مقرر می دارد:

دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌ شود، به این شرح است: ( الف)- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل” می باشد “(ب)- تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در بند (الف)” است.

بر اساس این ماده، دیه کبودی دست انسان، نصف دیه کبودی صورت او می باشد. دیه کبودی صورت، سه هزارم دیه کامل، یعنی 2 میلیون و 700 هزار تومان است که نصف سه هزارم دیه کامل، یعنی یک و نیم هزارم آن، برابر با 1 میلیون و 350 هزار تومان، خواهد بود و دیه کبودی دست، 1 میلیون و 350 هزار تومان می شود.

دیه تورم دست 1402

چنانچه ضربه و آسیب وارده، سبب تورم دست گردد، مرتکب، فارغ از عمدی بودن یا غیر عمدی بودن عملش، باید، ارش تورم دست را بر اساس ، به مجنی علیه یا اولیای دم او، بپردازد. برای اطلاع از ارش تورم دست، باید، به ماده 715 قانون مجازات اسلامی، مراجعه کرد. این ماده، در خصوص دیه تورم مقرر می دارد:

“صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه، علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ، به آن افزوده می‌ شود.” بر اساس این ماده، چنانچه دست، بر اثر آسیب، متورم شود، مرتکب، موظف به پرداخت دیه غیر مقدر ارش، به آسیب دیده خواهد بود که مبلغ آن را قاضی، با در نظر گرفتن نظر پزشکی قانونی و بر اساس نرخ ارش۱۴۰۲ محاسبه خواهد کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، در خصوص دیه تورم و اعضایی که دیه تورم به آن ها، تعلق می گیرد، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت حتما بخوانید، آمده است، به علاقه مندان این موضوع، پیشنهاد می شود.

دیه دررفتگی استخوان دست

چنانچه، آسیب وارده به دست انسان، سبب دررفتگی استخوان آن شود، دیه دررفتگی استخوان دست، به مجنی علیه، تعلق می گیرد که میزان آن، بستگی به این داشته که دررفتگی استخوان، سبب شل شدن و از کار افتادگی دست بشود یا خیر. برای بررسی دیه دست 1402، در خصوص دررفتگی استخوان آن، باید، به ماده 571 قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. این ماده، مقرر می دارد:

“دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت، موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب، موجب چهار پنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌ باشد.”

بر اساس این ماده، چنانچه دررفتگی استخوان دست از مفصل، موجب شل شدن و از کار افتادگی نگردد، دیه ارش، به مجنی علیه، تعلق می گیرد که قاضی، آن را بر اساس نرخ ارش ۱۴۰۲، محاسبه خواهد کرد. اما، در صورتی که دررفتگی، سبب شل شدن یا از کار افتادگی شود، دو سوم دیه دست، به مجنی علیه، تعلق می گیرد؛ دیه دست، در قطع شدن هر دست با انگشتان کامل، نصف  است و دو سوم آن، برابر با 300 میلیون تومان خواهد شد.

شایان ذکر است، چنانچه دررفتگی استخوان دست از مفصل که موجب شلل و از کار افتادگی شده، بدون عیب، درمان شود، میزان دیه آن، چهار پنج از دو سوم دیه دست، خواهد بود. همانطور که گفتیم، دو سوم دیه دست، 300 میلیون تومان است و چهار پنجم این دو سوم، یعنی، چهار پنجم 300 میلیون تومان، برابر با 240 میلیون تومان می باشد.

دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان دست

ماده 569 قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان هر عضو دارای دیه مقدر را پیش بینی کرده است. دست نیز، عضوی بوده که دارای دیه مقدر می باشد و چنانچه دچار آسیبی از نوع ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی شود، برای محاسبه دیه آن، باید، به این ماده مراجعه کرد. ماده 569 قانون مجازات اسلامی، مقرر می دارد:

“الف-دیه شکستن استخوان هر عضو، یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه شکستن آن است. ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو، یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است. ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند، بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.”

بر اساس این ماده، دیه شکستن استخوان دست، یک پنجم دیه دست، یعنی، یک پنجم نصف دیه کامل که برابر با 90 میلیون تومان است، می باشد و اگر شکستگی استخوان دست، بدون عیب، درمان گردد، دیه دست 1402، در این شرایط، چهار پنجم دیه شکستگی، یعنی چهار پنجم 90 میلیون تومان خواهد بود که مبلغی برابر با 72 میلیون تومان می شود.

همچنین، بر اساس این ماده، دیه ترک بر داشتن استخوان دست، چهار پنجم دیه شکستن آن یعنی 72 میلیون و دیه خرد شدن استخوان دست، یک سوم دیه دست، یعنی، یک سوم نصف دیه کامل که برابر با 150 میلیون تومان است، می باشد و اگر خرد شدگی استخوان دست، بدون عیب، درمان گردد، دیه دست ۱۴۰۲، در این شرایط، چهار پنجم دیه خرد شدگی، یعنی چهار پنجم 150 میلیون تومان خواهد بود که مبلغی برابر با 120 میلیون تومان می شود.

دیه فلج کردن دست و انگشتان دست

پس از صحبت از دیه تورم، کبودی، دررفتگی و خرد شدن استخوان دست و نرخ ارش 1402 آن در برخی آسیب ها، نظیر تورم، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره، دیه فلج کردن دست و انگشتان دست، صحبت کنیم و بگوییم که دیه دست ۱۴۰۲​، در خصوص فلج شدن آن، چقدر است.

ماده 644 قانون مجازات اسلامی، در خصوص دیه فلج کردن دست یا انگشتان آن، مقرر می دارد: “دیه فلج کردن هر دست، دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت، دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج، یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج، یک سوم دیه همان انگشت است.

بر اساس این ماده، دیه فلج کردن هر دست، دو سوم دیه دست، یعنی دو سوم نصف دیه کامل (450 میلیون تومان) می باشد که مبلغ آن، برابر با 300 میلیون تومان، خواهد شد. همچنین، دیه فلج کردن هر انگشت، دو سوم دیه انگشت فلج شده است که قانون گذار، دیه انگشتان اصلی را یک دهم دیه کامل (90 میلیون تومان) می داند و دو سوم یک دهم دیه کامل، برابر با 60 میلیون تومان خواهد بود.

 

وبسایت اخبار طلا و ارز مهم‌ترین اخبار این بازار، اخبار سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار روی این بازار و تحلیل متخصصان این حوزه از اخبار را به‌طور روزانه در اختیار شما قرار می‌دهد

دیه قطع کردن دست و انگشتان دست

چنانچه شخصی، به موجب یک اتفاق عمدی یا غیر عمدی، سبب قطع شدن دست یا انگشتان دست دیگری شود، باید، دیه این موضوع را به شخص آسیب دیده بپردازد که مبلغ بسیار سنگینی خواهد بود. دیه قطع کردن دست و انگشتان آن، در مواد 635 و 636 قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است. این مواد، مقرر می دارند:

“قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست ها، از مفصل مچ، به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است…” “قطع تمام انگشتان یک دست، از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.”

بر اساس این ماده، دیه دست 1402، در قطع شدن آن، برای هر دست اصلی، نصف دیه کامل، یعنی، 450 میلیون تومان، در قطع شدن هر انگشت، یک دهم دیه کامل، یعنی 90 میلیون تومان و در قطع شدن تمام انگشت های یک دست از انتها تا مچ دست نیز همانند قطع کامل دست، برابر با 450 میلیون تومان، خواهد بود و باید، به مجنی علیه، داده شود. شایان ذکر است، چنانچه فرد، دارای دست زائد باشد، دیه دست زائد که ارش است، بر اساس نرخ ارش ۱۴۰۲، به وی تعلق خواهد گرفت.

دیه انگشت دست

دیه انگشت دست، بسته به اینکه آسیب، به انگشتان اصلی، وارد شده باشد یا انگشتان زائد، متفاوت خواهد بود. لذا، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، با مراجعه به قانون مجازات اسلامی، در خصوص  و دیه انگشتان اصلی و انگشتان زائد، صحبت کنیم.

دیه انگشتان اصلی، بر اساس ماده 641 این قانون، یک دهم دیه کامل و دیه انگشتان زائد، یک سوم دیه انگشتان اصلی، یعنی، یک سوم یک دهم دیه کامل است. با توجه به نرخ دیه سال 1402 که 900 میلیون تومان می باشد، دیه انگشتان اصلی، برابر با 90 میلیون تومان و دیه انگشتان زائد، برابر با یک سوم 90 میلیون تومان، یعنی 30 میلیون تومان خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دیه اعضای بدن و نحوه محاسبه آن، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید، با همین عنوان، آمده است، به علاقه مندان این موضوع، پیشنهاد می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دیه دست در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه دست پاسخ دهند.

سوالات متداول

 

1- دیه کبودی دست در سال 1402 چقدر است؟

دیه کبودی دست در سال ۱۴۰۲ یک و نیم هزارم دیه کامل انسان می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- دیه قطع کردن هریک از دست ها در سال 1402 چقدر است؟

دیه قطع کردن هریک از دست ها در سال 1402 برابر نصف دیه کامل می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- دیه تورم دست در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

دیه تورم دست در سال 1402 ارش می باشد که مبلغ آن را قاضی با در نظر گرفتن نظر پزشکی قانونی تعیین خواهد کرد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

شبکه طلا و ارز طبق نمودار قیمت،طلا از کانالی که حدود 4 ماه در آن رنج شده بود، بیرون آمد و وارد کانال جدید با کف قیمتی 2،370 و سقف 2،460 شد.

نظرات کاربران

دیه دست در فلج شدن اون چقدر هست؟

پاسخ مشاور: با سلام. دیه فلج کردن هر دست، دو سوم دیه دست، یعنی دو سوم نصف دیه کامل (300 میلیون تومان) می باشد که مبلغ آن، برابر با 200 میلیون تومان، خواهد شد. بر اساس نرخ دیه سال 1401

در تصادف منجر به قطع شدن دست کسی، دیه دست چقدر خواهد بود.

پاسخ مشاور: با سلام. با نرخ سال 1401 300 میلیون تومان. نصف دیه کامل

انگشت دست کوچک شکسته دکتر گفته باید عمل بشه انگشتشکستن یا خرد شدن انگشت دست و پا، چه در نزاع‌های خیابانی و چه در تصادف‌ها، به دفعات اتفاق می‌افتد. این آسیب‌دیدگی در قانون مجازات‌‌های اسلامی، مشمول پرداخت دیه شکستگی انگشت (دست یا پا) می‌شود.

علاوه بر شکستگی، قطع شدن کامل انگشت یا یک یا چند بند از آن، از دیگر مواردی است که باید برای آن تشکیل پرونده شده و دیه پرداخت شود.

در این مقاله از مجله اینترنتی قصد داریم به بررسی کامل دیه شکستگی انگشت بپردازیم.لطفا تا انتها با ما همراه باشید.

دیه انگشت در سال ۱۴۰۲

در قانون مجازات‌های اسلامی، ذکر شده است که دیه از بین بردن هر یک از انگشت‌های اصلی دست و پا، معادل یک دهم است. از آن‌جایی که دیه کامل در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰۰ میلیون تومان است، دیه انگشت هم برابر با ۹۰ میلیون تومان خواهد بود.

این مبلغ برای قطع یا از بین بردن کامل یک انگشت است. حال برای قطع شدن هر بند انگشت هم مقدار دیه مشخص و تعریف شده است:

از آن‌جایی که انگشت شصت تنها دو بند دارد و سایر انگشت‌ها هر کدام سه بند، بنابراین قطع شدن بند انگشت شصت بیش از دیگر انگشت‌ها خواهد بود:

بر این اساس، دیه قطع کردن هر بند انگشت شصت، معادل یک بیستم دیه کامل (۴۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲) است. این در حالیست که برای از بین بردن هر بند از سایر انگشت‌ها، یک سی‌ام دیه کامل (۳۰ میلیون تومان) محاسبه و پرداخت می‌شود.

نکته: در صورتی که فرد روی دست یا پای خود بیش از ۵ انگشت داشته باشد، انگشت ششم به بعد، انگشت زائد نامیده می‌شود. دیه قطع یا از بین بردن این انگشت، معادل یک سوم انگشت اصلی (۲۳میلیون تومان در سال ۱۴۰۲) خواهد بود.

از آن‌جایی که دیه زن و مرد تا زمانی که به میزان یک سوم دیه کامل باشد برابر است، بنابراین دیه قطع انگشت برای زن و مرد به صورت یکسان محاسبه می‌شود.

دیه شکستگی انگشت در سال ۱۴۰۲

در قانون مجازت‌های اسلامی، برای تمام اعضای بدن مشخص شده است، براساس این نرخ نامه شکستگی انگشت دست و پا هم مشخص شده و از این قرار است:

دیه شکستگی هر استخوان انگشت در صورتی که به صورت کامل بهبود پیدا نکند، معادل یک پنجم دیه انگشت است. همان‌طور که در قسمت قبل اشاره کردیم، دیه انگشت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۰ میلیون تومان است. بنابراین دیه شکستگی انگشت در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۸ میلیون تومان است.

این در حالیست که در صورتی که شکستگی استخوان انگشت به صورت کامل بهبود پیدا کند، مقدار دیه آن معادل چهار پنجم شکستگی انگشت است که در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

دیه از بین بردن ناخن

علاوه بر انگشت‌ها، برای از بین بردن ناخن هم در قانون مجازات‌های اسلامی، مقدار دیه به شرح زیر مشخص شده است:

دیه از بین بردن ناخن هر کدام از انگشت‌ها در صورتی که امکان رشد و بهبود دوباره وجود نداشته باشد، معادل یک درصد از دیه کامل (۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲) خواهد بود.

این در حالیست که در صورتی که ناخن از بین برده شده بتواند دوباره رشد کند، دیه آن معادل نیم درصد دیه کامل (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲) خواهد بود.

کلام آخر

دیه یکی از انواع مجازات‌های مشخص شده در قانون مجازات‌های اسلامی است و در مواردی پرداخت می‌شود که امکان قصاص فرد، به هر دلیلی وجود نداشته باشد. شکستگی و قطع شدن انگشتان دست و پا هم یکی از مواردی است که مشمول پرداخت دیه می‌شود.

در این مقاله به بررسی کامل دیه شکستگی انگشت دست و پا در سال ۱۴۰۲ پرداختیم. در صورتی که همچنان در این رابطه سوال یا ابهامی دارید، حتما در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در اولین فرصت، پاسخ‌گوی شما عزیزان باشیم.

سوالات متداول 

آیا دیه انگشت زن و مرد متفاوت است؟

خیر . تا زمانی که مقدار دیه از یک سوم دیه کامل بیشتر نشود، مقدار دیه زن و مرد با هم برابر است.

دیه قطع تمام انگشت‌های یک دست چقدر است؟

در صورتی که هر پنج انگشت فرد قطع شوند، مقدار دیه آن معادل نصف دیه کامل یعنی ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

دست خم نمیشه میخواستم بدونم دیه چقدر است

دیه تورم دست چقدر هست؟

پاسخ مشاور: با سلام. دیه تورم دست در سال ۱۴۰۱ ارش می باشد که مبلغ آن را قاضی با در نظر گرفتن نظر پزشکی قانونی تعیین خواهد کرد

دیه قطع یک دست چقدر هست؟

پاسخ مشاور: با سلام. 300 میلیون تومان در سال 1401

دیه دست در حارصه چقدر هست؟

پاسخ مشاور: با سلام دیه دست ۱۴۰۱​، در جراحت حارصه، یک صدم نصف دیه کامل، یعنی 3 میلیون تومان می باشد.

دیه دامیه دست چقدره؟نرخ دیه انگشت، در سال ۱۴۰۲، با در نظر گرفتن نوع جنایت وارده بر انگشت و میزان آسیب، متفاوت می باشد. به عنوان نمونه، میزان دیه حارصه انگشت، کبودی، شکستگی استخوان و قطع انگشت، به ترتیب، 900 هزار، 1میلیون و 350 هزار تومان، 18 میلیون و 90 میلیون تومان می باشد. در برخی از موارد نیز همچون تورم، به جای دیه، حکم بر پرداخت ارش، صادر می گردد.

برای مشاوره میزان دیه انگشت و دریافت آن

برای مشاوره میزان دیه انگشت و دریافت آن

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، برای جنایت ها و آسیب های وارده بر اعضای بدن انسان، دو مجازات قصاص و دیه را تعیین نموده که اولی، ویژه جنایت های عمدی و دومی، مخصوص آسیب های غیر عمدی و جنایات عمدی است که در آن ها، قصاص امکان ندارد یا مجنی علیه، به جای قصاص، به دریافت دیه، رضایت می دهد.
یکی از اعضای بدن انسان، انگشت دست و پای او بوده که ممکن است در اثر جنایت وارده، دچار انواع مختلفی از آسیب ها، نظیر جراحت، کبودی، تورم، فلج و یا قطع کامل شود. قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، تمامی این فرض ها را از یکدیگر، تفکیک کرده و برای برخی، دیه مقدر و برای بعضی دیگر ارش(دیه نامقدر) را تعیین نموده است که لازم است این موارد و میزان دیه در هر کدام، به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
لذا در این مقاله، ابتدا، دیه جراحات، کبودی، تورم، دررفتگی، ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان انگشت را توضیح داده و پس از بررسی میزان دیه فلج کردن و قطع این عضو، در مورد مبلغ دیه آن در دو فرض قطع نیم بند و شکستگی استخوان بند انگشت، در سال 1402 صحبت خواهیم کرد.

دیه جراحات انگشت ۱۴۰۲

آسیب های وارده بر انگشت، دارای انواع متفاوتی بوده و در قانون مجازات اسلامی، برای هر یک از این آسیب ها، در صورتی که به طور غیر عمد، وارد شده یا در حالت آسیب عمدی، امکان قصاص نبوده یا مجنی علیه به دریافت دیه رضایت دهد، دیه یا ارش، تعیین شده و میزان آن، مشخص گردیده است. در این بخش، قصد داریم تا به بررسی میزان دیه انگشت، در سال ۱۴۰۲، در رابطه با جراحات وارده بر این عضو، پرداخته و دیه و ارش سایر آسیب های انگشت را نیز در بخش های بعد، بررسی خواهیم کرد.

برای تعیین میزان دیه انگشت، در رابطه با جراحات، در سال 1402، لازم است تا به دو نکته مقدماتی، توجه شود: اولا: دیه جراحات، در مواد 709 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب سال نود و دو، مشخص شده است. با این توضیح که ماده 709 این قانون، دیه جراحات سر و صورت را مشخص کرده و مطابق، ماده 710، اگر این جراحات در غیر سر و صورت، مانند انگشت واقع شود، دیه جراحات، بر اساس نسبت های مقرر در ماده 709 از دیه آن عضو، نظیر انگشت، تعیین می‌ شود.

ثانیا: با توجه به نرخ دیه کامل انسان که مبلغ 600 میلیون تومان بوده و هم چنین، نظر به اینکه دیه هر انگشت، یک دهم دیه کامل بوده، در نتیجه، دیه انگشت دست یا پا، 90 میلیون تومان می باشد. حال، با توجه به این دو مقدمه می توان گفت، میزان دیه انگشت در سال 1402، در رابطه با جراحات وارد شده بر آن، به شرح زیر می باشد:

انگشت، یعنی خراشیدگی پوست انگشت که بدون جاری شدن خون باشد، یک صدم دیه دیه یک انگشت، یعنی 900 هزار تومان می باشد؛ دیه دامیه انگشت، یعنی جراحتی که کمی وارد گوشت انگشت شده و سبب خون ریزی کم یا زیاد شود، دو صدم دیه انگشت، یعنی 1 میلیون و 800 هزار تومان است؛ دیه متلاحمه انگشت، یعنی جراحتی که در آن، بریدگی عمیق گوشت انگشت، صورت گرفته، اما به پوست نازک استخوان نرسد، سه صدم دیه انگشت، یعنی 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد؛

دیه سمحاق انگشت، یعنی جراحتی که به پوست نازک استخوان انگشت برسد، چهار صدم دیه انگشت، یعنی مبلغ 3 میلیون و 600 هزار تومان است و در نهایت، دیه موضحه انگشت، یعنی جراحتی که در اثر آن، پوست نازک روی استخوان انگشت، کنار رفته و استخوان دیده شود، پنج صدم دیه کامل، یعنی 4 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

 

دیه کبودی انگشت 1402

علاوه بر جراحات وارده بر انگشت، یکی دیگر از آسیب های وارد شده بر این عضو، کبود شدن آن بوده و بنابراین، لازم است بررسی شود که آیا در قانون مجازات اسلامی، دیه ای تحت عنوان دیه کبودی انگشت، با میزان مشخص، تعین گردیده یا قانون گذار، برای این آسیب، حکم بر پرداخت ارش داده است. لازم به ذکر است که منظور از ارش، دیه ای است که مقدار آن را قانون، مشخص نکرده و قاضی پرونده، با اخذ نظر پزشکی قانونی، میزان آن را تعیین می کند.

با نگاهی به قانون مجازات اسلامی، مشخص می شود که ماده 714 این قانون، بدین شرح، برای کبودی انگشت، مقدری را تعیین کرده استدیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌ شود، به شرح ذیل است: الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل. ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در بند(الف)..»

با توجه به این ماده، میزان دیه انگشت در رابطه با کبودی آن، در سال ۱۴۰۲، بدین صورت، محاسبه و تعیین می شود: ابتدا، باید سه هزارم نرخ دیه کامل در سال 1402، که مبلغ 900 میلیون تومان بوده، محاسبه شود که مبلغ 2 میلیون و 700 هزار تومان می گردد. حال، با توجه به بند (ب) ماده فوق الذکر، لازم است تا این مبلغ، نصف شود که در این صورت، دیه کبودی انگشت، مبلغ 1 میلیون و 350 هزار تومان خواهد بود.

 

 

دیه تورم انگشت ۱۴۰۲

یکی از آسیب هایی که ممکن است در انگشت، ایجاد شود، تورم این عضو، در اثر ضربات وارده می باشد. بنابراین، این سوال، قابل طرح است که دیه یا ارش انگشت، در رابطه با تورم آن، در سال 1402، به چه میزان می باشد؟

برای پاسخ گویی به سوال فوق، باید به ماده 715 قانون مجازات اسلامی، مراجعه نمود که چنین مقرر کرده است: « صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه، علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌ شود. » بنابراین، میزان دیه انگشت، در رابطه با تورم آن، بر اساس یکی از دو فرض زیر، تعیین می گردد:

در صورتی که در اثر آسیب وارده، صرفا تورمی در انگشت، ایجاد شده و رنگ پوست آن، هیچ تغییری نکند، برای تورم، ارش، تعیین می شود. همانطور که قبلا گفته شده، ، دیه نامقدر بوده، بدین معنا که مبلغ آن در قانون، مشخص نشده و توسط قاضی پرونده و بر اساس نظر پزشکی قانونی، تعیین می گردد.

در حالتی که در اثر آسیب وارده، علاوه بر تورم انگشت، رنگ پوست آن نیز تغییر کند، علاوه بر ارش تورم، به دیه تغییر رنگ پوست نیز حکم می شود. برای تعیین دیه تغییر رنگ پوست انگشت، باید به ماده 714 قانون مجازات اسلامی، مراجعه نمود که به موجب آن: « …سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل…» دارد و سپس، این مقادیر را در مورد دیه تورم انگشت، نصف نمود.

بنابراین، نرخ دیه تغییر رنگ پوست انگشت در سال ۱۴۰۲، در حالت سیاه شدن پوست انگشت، 2 میلیون و 700 هزار تومان، در حالت کبود شدن آن، 1 میلیون و 350 هزار تومان و سرخ شدن، 675 هزار تومان بوده که به مبلغ ارش تعیین شده توسط قاضی، بابت تورم، اضافه می گردد.

دیه دررفتگی استخوان انگشت

دیه انگشت، در رابطه با دررفتگی آن، در ماده ماده 571 قانون مجازات اسلامی، بدین صورت، مورد حکم قرار گرفته است: « دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت، موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب، موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می ‌باشد. » با توجه به این ماده، برای پاسخ دادن به این سوال که میزان دیه دررفتگی انگشت، در سال 1402، چقدر است؟ باید سه فرض را از هم تفکیک نمود:

در فرضی که در رفتگی استخوان انگشت، موجب از کار افتادگی کامل آن نشود، ارش به فرد آسیب دیده، تعلق گرفته که میزان، توسط قاضی پرونده و پس از اخذ نظر پزشکی قانونی، تعیین می شود.

در فرضی که در اثر در رفتگی استخوان انگشت، از کار افتادگی کامل انگشت، ایجاد شده و این از کار افتادگی، درمان نشده یا با عیب، درمان شود، میزان دیه در رفتگی استخوان انگشت، در سال ۱۴۰۲، دو سوم دیه یک انگشت بوده که با در نظر گرفتن  برای یک انگشت (90 میلیون تومان) مبلغ 60 میلیون تومان می باشد.

در نهایت، در فرضی که در اثر در رفتگی استخوان انگشت، از کار افتادگی کامل آن، ایجاد شده، اما، این از کار افتادگی، بدون عیب، درمان شود، میزان دیه در رفتگی استخوان انگشت، چهار پنجم از دو سوم دیه انگشت بوده که با توجه به نرخ دیه یک انگشت (90 میلیون تومان) مبلغ 48 میلیون تومان خواهد شد.

 دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان انگشت

دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان انگشت، موضوع ماده 569 ، می باشد که به موجب آن: « دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر، به شرح زیر است: الفدیه شکستن استخوان هر عضو، یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه شکستن آن است. بدیه خرد شدن استخوان هر عضو، یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پدیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است… » بنابراین:

دیه شکستن استخوان انگشت، یک پنجم دیه یک انگشت بوده که با در نظر گرفتن میزان دیه یک انگشت در سال ۱۴۰۲ (90 میلیون تومان) مبلغ 18 میلیون تومان می باشد. البته، در صورت درمان شکستگی بدون عیب، دیه به چهار پنجم دیه شکستن استخوان، کاهش یافته که مبلغ 14 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود.

دیه خرد شدن استخوان انگشت، یک سوم دیه یک انگشت است که نظر به میزان دیه یک انگشت در سال 1402 (90 میلیون تومان) مبلغ 30 میلیون تومان می باشد. البته، در صورت درمان بدون عیب خردشدگی، دیه تا مبلغ چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان، یعنی 24 میلیون تومان کاهش می یابد.

دیه ترک برداشتن استخوان انگشت، چهار پنجم دیه شکستن آن استخوان بوده که با توجه به نرخ دیه شکستن استخوان انگشت در سال ۱۴۰۲ (18 میلیون تومان) مبلغ 14 میلیون و 400 هزار تومان، به عنوان دیه مقدر، تعیین خواهد شد.

دیه فلج کردن انگشت

یکی دیگر از آسیب هایی که ممکن است به انگشت وارد شود، فلج کردن این عضو می باشد. به همین دلیل در این بخش، قصد داریم تا به بررسی این مساله بپردازیم که آیا میزان دیه انگشت، در رابطه با فلج کردن آن در سال 1402، یک مبلغ دیه مقدر یا مشخص بوده یا اینکه برای آن، ارش تعیین می شود.

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، در ماده 644، فرض فلج شدن انگشت را مورد توجه قرار داده و برای آن، دیه مقدر تعیین کرده است. به موجب این ماده از قانون مجازات اسلامی: : « دیه فلج کردن هر انگشت، دو سوم دیه همان انگشتاست»

بنابراین، با در نظر گرفتن ماده فوق الذکر و نرخ دیه یک انگشت در سال 1402 (90 میلیون تومان)، مبلغ دیه فلج کردن انگشت، 60 میلیون تومان بوده که یک دیه مقدر و با مبلغ تعیین شده است و در نتیجه، در این فرض، حکم به ارش داده نخواد شد.

دیه قطع کردن انگشت

حالتی که جنایت وارده، موجب قطع کامل انگشت یا بخشی از آن شده نیز مورد توجه قانو گذار، در قانون مجازات اسلامی بوده و برای آن، دیه تعیین کرده است. لذا، در این بخش، به این سوال پاسخ خواهیم داد که میزان دیه قطع کردن انگشت در سال ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ 

برای پاسخ گویی به سوال فوق و مشخص کردن میزان دیه انگشت، در رابطه با قطع کردن آن، باید به ماده 636 قانون مجازات، مراجعه نمود که به موجب آن: « قطع تمام انگشتان یک دست، از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است

با توجه به این ماده و نظر به نرخ دیه کامل، در سال 1402، که مبلغ 900 میلیون تومان بوده، میزان دیه قطع انگشتان یک دست، 450 میلیون تومان و دیه قطع هر انگشت نیز 90 میلیون تومان می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به حکم ماده 646 قانون مجازات که مقرر داشته: «احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.» مبلغ دیه قطع انگشت پا نیز به همین میزان می باشد.

دیه قطع نیم بند انگشت

هر انگشت انسان، از سه و در مورد انگشت شست، از دو بند، تشکیل شده است. هر کدام از این بندها نیز همانند انگشت کامل، دارای دیه تعیین شده در قانون مجازات بوده که در این قسمت، قصد داریم تا به توضیح میزان دیه قطع بند انگشت و نیم بند آن در سال ۱۴۰۲ بپردازیم

به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی‌ : «بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.» بنابراین، با در نظر گرفتن نرخ دیه انگشت در سال 1402 (90 میلیون تومان)، میزان دیه هر بند از انگشت شست، 45 میلیون تومان و هر بند از سایر انگشتان که دارای سه بند هستند، 30 میلیون تومان می باشد.

حال، اگر جنایت وارده، موجب قطع نیم بند انگشت شود، اگر نیم بند انگشت شست باشد، میزان دیه نیم بند انگشت، 22 میلیون و 500 هزار تومان، تعیین گردیده و اگر نیم‌ بند قطع شده، متعلق به انگشتان سه بندی باشد، مبلغ دیه، 15 میلیون تومان، تعیین خواهد شد.

دیه شکستگی یک بند انگشت چقدر است

در بخش های قبل، در مورد میزان دیه شکستگی استخوان انگشت و نحوه محاسبه آن، توضیح دادیم و گفتیم که مبلغ این دیه، با توجه به مبلغ دیه انگشت، محاسبه می شود. اما گاهی، تمام استخوان یک انگشت، دچار شکستگی نشده و تنها استخوان یک بند از انگشت، شکسته می شود. در این صورت، این سوال قابل طرح است که دیه شکستگی یک بند انگشت چقدر است؟

برای پاسخگویی به سوال فوق، مجددا باید به بخش اول ماده 569 قانون مجازات اسلامی، مراجعه نمود که به موجب آن: « دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر، به شرح زیر است: الفدیه شکستن استخوان هر عضو، یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه شکستن آن است…»

بنابراین، با توجه به ماده مزبور، دیه شکستن استخوان یک بند انگشت شست، یک پنجم دیه آن بند بوده که با در نظر گرفتن میزان دیه یک بند انگشت شست در سال ۱۴۰۲ (22میلیون و 500 تومان) مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان می باشد. البته، در صورت درمان شکستگی بدون عیب، دیه به چهار پنجم دیه شکستن استخوان، کاهش خواهد یافت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان دیه انگشت و دریافت آن در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون میزان دیه انگشت و دریافت آن پاسخ دهند.

سوالات متداول

 

1- دیه قطع انگشت در سال 1402 چقدر است؟

دیه قطع هر انگشت دست یا پا در سال 1402 مبلغ 90 میلیون تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- میزان دیه انگشت در رابطه با جراحات وارده در سال۱۴۰۲ چقدر است؟

میزان دیه انگشت در رابطه با جراحات وارده در سال 1402 بسته به نوع آسیب وارده داشته برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- دیه تورم انگشت دست چقدر است؟

تورم انگشت دست دیه مقدر نداشته بلکه برای آن ارش تعیین می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره میزان دیه انگشت و دریافت آن

برای مشاوره میزان دیه انگشت و دریافت آن

نظرات کاربران

دیه جراحات انگشت چقدره؟

پاسخ مشاور: سلام میزان دیه انگشت در رابطه با جراحات وارده در سال ۱۴۰۱ بسته به نوع آسیب وارده داشته به عنوان مثال دیه حارصه انگشت 600 هزار تومان می باشد

دکمه بازگشت به بالا