شکایت سپاهان از استقلال رد شد

درباره استیناف باشگاه تراکتور به طرفیت حسین علیزاده نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پنج میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال بابت مطالبات ناشی از قرارداد در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹ و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأس صادره، ایراد و اعتراض مؤثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

* درباره استیناف باشگاه مس کرمان به طرفیت حمید طاهری‌فرد نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دو میلیارد و ۳۳ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال بابت مطالبات تجدیدنظرخواه برابر قرارداد ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

* در مورد استیناف باشگاه تراکتور به طرفیت رضا دهقانی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد بازیکن برابر قرارداد ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأس صادره، ایراد و اعتراض مؤثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

* درباره استیناف باشگاه سپاهان اصفهان به طرفیت باشگاه استقلال تهران نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه غرامت بابت ثبت قرارداد با بازیکن (محمد محبی) بر مبنای ماده ۲۱ RSTP صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأس صادره، ایراد و اعتراض مؤثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

* در مورد استیناف باشگاه سپاهان اصفهان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال بابت تخلفات تماشاگران در بازی برابر استقلال تهران دائر بر پرتاب بطری به سمت تماشاگران حریف و پرتاب ترقه و فشفشه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأس صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نمی‌آید، به‌عمل نیامده و مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه، صادر شده عیناً تأیید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

* درباره استیناف باشگاه پرسپولیس به طرفیت آریا برزگر نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۲میلیارد ریال و هزینه دادرسی بر مبنای توافق نامه در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ صادر شد، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادر و عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

۲۵۸۲۵۸

دکمه بازگشت به بالا