ایرانی کسب و کارعمومی

تعبیر خواب گردو با پوست سبز

تعبیر خواب گردو با پوست سبز از چند منظر مختلف

معنی دیدن گردو با پوست سبز و نهال گردو در خواب ما چیست؟ امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت ارغوان نهال است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد. همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد. خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب گردو با پوست سبز چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید که  اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام به چنگ می‌آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می‌کنید.

اگر ببینید گردو را پوست می‌کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می‌آورید کام بخش است.

تعابیر دیگر دیدن گردو در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب گردو و نهال بادام را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

ابن سیرین

دیدن گردو در خواب اشاره به مال و اموالی دارد که شما آنها را به سختی به دست می آورید.

اگر در خواب دیدی که با گردو بازی می کنی معنی خواب تو این است که با کسی دشمنی و خصومت می کنی.

حضرت یوسف

دیدن گردو در خواب اشاره به کسب و کار شما دارد و اگر گردو را راحت بشکنید به راحتی مال به دست می آورید ولی اگر گردو نمی شکست معنی خواب این است که سخت روزی به دست می آورید.

حضرت دانیال ع

دیدن گردو در خواب اشاره به مردی غریبه ای دارد که نسبت به خانواده خود بخشنده و مهربان است.

اگر در خواب دیدید که بالای درخت گردو رفته اید معنی خواب شما این است که با چنین مردی آشنا می شوید.

تعبیر خواب گردو به روایت معبران

دیدن خواب گردو روی درخت نشان می‌دهد شما به یکی از همسایه‌های‌تان کمک مالی خواهید کرد. تعیبرخواب گردو با پوست سبز، تعبیر خواب گردو خریدن, تعبیر خواب گردو شکستن و خوردن, تعبیر خواب گردو هدیه گرفتن و… چیست؟ با ما همراه باشید تا اطلاعاتی از تعبیر خواب گردو در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهیم.

تعبیر خواب گردو حضرت یوسف

از نطر حضرت یوسف شکسته شدن پوست گردو در خواب و خوردن مغز آن به معنای دریافت ثروت در مدت زمان کوتاه است و خوردن مغز گردو بدون پوست به تحلیل حضرت یوسف این نشان دهنده ی آن است که مالی را که فردی دیگر با مشقت و تلاش زیاد به دست آورده است، شما نیز از آن منفعتی خواهید برد.از نگاه حضرت یوسف دیدن خواب درخت گردو، به معنای وجود انرژی مثبت و حال خوب پیرامون شما است

تعبیر خواب گردو ابن سیرین

 ابن سیرین معتقد است که تعبیر خواب گردو، به شکل کلی به معنی به دست آوردن مال با سختی است.

 اگر شخصی در خواب گردوی خود ببیند که در حال بازی با گردو است (گردو بازی از جمله بازی‌های قدیمی با پیشینه‌ای باستانی است) به این معنا است که با طرف مقابل خود در آن بازی و یا یکی از اعضای خاندان وی، خصومت شخصی خواهد داشت. همچنین اگر فردی در خواب ببیند که به تنهایی مشغول گردو بازی است، احتمالاً به معنای آن است که در آستانه یک بحران فردی و خصم با خویشتن است.

تعبیر خواب گردو از نگاه مغربی

جابر بن یحیی مغربی معتقد است که اگر در خواب ببینی که چند عدد گردو در دست خود داری، به معنای آن است که از فردی که خساست دارد، سودی مناسب به تو خواهد رسید؛ اما اگر در خواب خود ببینی که مقدار فراوانی گردو در دست داری، آن وقت تعبیرش خصومت شخصی خواهد بود. همچنین مغربی معتقد بود که اگر در خواب ببینی که در حال روغن گرفتن از گردو هستی، تعبیر آن کسب منفعت فراوان از فردی خسیس در اطرافیان خواهد بود.

تعبیر خواب گردو از نگاه دانیال نبی

 از دانیال نبی دو روایت از خواب گردو موجود است. نخست اینکه ایشان فرموده بودند دیدین خواب گردو به معنای مردی بیگانه است که نسبت به خانواده و نزدیکان خود بسیار سخاوتمند است. این فرد شاید در جامعه و یا در منظر اطرافیان فردی عادی جلوه کند؛ اما به خانواده خود بسیار رسیدگی می‌کند و مسئولیت دستگیری از خانواده و اطرافیان را در خود احساس می‌کند.دانیال نبی در ادامه درباره دیدن خواب درخت گردو در خواب نیز فرموده‌ اند که اگر ببینید شخصی از درخت گردو در حال بالا رفتن باشد، تعبیر آن این است که با چنین مردی دیدار خواهید کرد.

تعبیر خواب گردو از امام صادق

  • گردو در خواب دیدن مالی است که به سختی به دست می‌آید.
  • اگر در خواب دیدید که گردو بازی می‌کنید با کسی با او دچار خصومت می‌شوید.
  • درخت گردو مردی است که ثروتمند است و خسیس

تعبیر خواب گردو از معبرین غربی

معبرین غربی گویند خوردن گردو در خواب، نمایانگر آن است که به آرامش و لذت می‌رسید، و مشکلات اخیر را که باعث سردردتان شده بود به دست فراموشی می‌سپارید. به فکر تغییر مکان یا محیط باشید تا آرامش ذهنی بیشتر و بهتری نصیب‌تان شود.

تعبیر خواب گردو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام به چنگ می‌آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می‌کنید. اگر ببینید گردو را پوست می‌کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می‌آورید کام بخش است.

اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد.مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می‌افتد حلال تر و لذت بخش تر است.

تعبیر خواب گردو از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون: دیدن گردوهای پوک در خواب، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می‌کنید، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

اگر خواب ببینید به سختی می‌توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه‌های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.

اگر خواب ببینید گردویی که می‌شکنید، مغزی خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می‌گردد.

منبع : tehrantimes.com

دکمه بازگشت به بالا